TRUNG TÂM THỰC HÀNH ĐỔI MỚI NÔNG NGHIỆP SHINEC

NVHBP is in consultation with Shinec about the establishment of a Practical Horticultural Innovation Center.

© Bản quyền: Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam.