RA MẮT TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NÔNG NGHIỆP

Ngày 20-11-2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp theo Quyết định số 830/QĐ-HVN, nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ thông qua việc phát triển các hướng nghiên cứu công nghệ mới – giá trị cao – liên ngành – tích hợp với công nghệ 4.0 và đồng sáng tạo với doanh nghiệp để tạo ra giá trị mới phục vụ xã hội.

Agrinnovation là nơi để các nhóm nghiên cứu và chuyên gia triển khai các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế cụ thể, đóng góp về mặt khoa học và tham vấn chính sách trong các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, nghiên cứu chiến lược và xây dựng mạng lưới tổ chức.

Bao gồm các hoạt động:

  • XÂY DỰNG KHÔNG GIAN SÁNG TẠO.
  • THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO VÀ THƯƠNG MẠI HOÁ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
  • PHÁT TRIỂN HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐA NGÀNH, MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC.

Thông tin chi tiết về Trung tâm, vui lòng tham khảo: http://agrinnovation.vn/