Kết nối hai đất nước Việt Nam và Hà Lan trên một nền tảng kinh doanh

Vào thứ Sáu ngày 8 tháng 4, sự kiện trực tiếp đầu tiên trong nhiều tháng của DBAV / NVCC đã diễn ra. Gần đây, hai tổ chức DBAV & NVCC, đã công bố một sự hợp tác chuyên sâu, trong đó tất cả các thành viên của NVCC tham gia vào mạng DBAV / NVCC.  

Với sự hợp tác này, DBAV / NVCC sẽ cung cấp một nền tảng kinh doanh Hà Lan-Việt Nam cho các doanh nghiệp và chuyên gia ở cả hai quốc gia. Nhờ có tổng số lượng thành viên cũng như cơ sở dữ liệu liên hệ lớn hơn, một mạng lưới sâu rộng hơn sẽ được tạo ra, cùng lúc đó các thành viên của cả hai tổ chức được quyền mong đợi nhiều dịch vụ hơn cũng như nhiều lợi ích đầu cuối hơn ở cả hai phía Hà Lan và Việt Nam.